O Akademii CISCO

cisco1. Cele programu Cisco Networking Academy


Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia sie w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii. Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, ze wiele instytucji na świecie już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Tylko w Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija sie dynamicznie na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedze na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 200 000 uczniów i studentów. Maja oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szanse pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szanse na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieje, że także w Polsce program Cisco Networking Academy wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni sie do restrukturyzacji rynku pracy. Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

2. Metodyka kształcenia


Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedze odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stale kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy. Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczna. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stała kontrole i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego. Na najwyższym piętrze hierarchii występują centra treningowe akademii Cisco (CATC). Szkolą one i certyfikują instruktorów dla akademii regionalnych. Zapewnia to jednakowy poziom kompetencji poszczególnych akademii niezależnie od kraju, w którym się one znajdują. Akademie regionalne zajmują sie szkoleniem instruktorów akademii lokalnych. Wspomagają także akademie lokalne w rozwiązywaniu problemów. Każda akademia regionalna sprawuje piecze nad 10 akademiami lokalnymi. Akademie lokalne są ośrodkami, które prowadza zajęcia dydaktyczne. To właśnie akademie lokalne są kluczowym elementem programu. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostepnia akademiom pelny zestaw materialów dydaktycznych oraz narzędzi do zarzadzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postepów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia. Akademie instalują pełne wersje materiałów edukacyjnych na swoich serwerach lokalnych i umożliwiają dostep do nich dla wszystkich uczestników kursów. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. także w formie prezentacji video). Przekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy ze uczestników kursów może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających.

3. Program nauczania

Program Cisco Networking Academy jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są uczniowie starszych klas szkól średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), studenci młodszych lat studiów oraz osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 4 semestry po 70 godzin lekcyjnych każdy. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzą potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.