REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

 

 1. Obowiązkiem użytkowników jest dbanie o porządek i higienę na stanowisku komputerowym oraz przestrzeganie regulaminu i przepisów BHP. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za powierzone zasoby.
 2. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia i picia.
 3. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza się pracować. O zauważonych usterkach sprzętowych i programowych trzeba niezwłocznie powiadomić nauczyciela.
 4. Tylko opiekunowie pracowni mogą wyrazić zgodę na instalowanie oprogramowania z zewnątrz lub Ściągniętego z Internetu.
 5. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych, przyłączanie lub odłączanie kabli sieciowych lub zasilających, włączanie lub wyłączanie tablicy zasilającej itp.).
 6. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu operacyjnego zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych płyt i dyskietek. Użycie płyt i dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu nośnika programem antywirusowym.
 7. Podczas lekcji uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
 8. Dostęp do określonych zasobów Internetu można uzyskać jedynie za zgodą nauczyciela.
 9. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych i czatowania jest zabronione.
 10. Stanowczo zabrania się podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do innych kont, zasobów sieci, zmian konfiguracji systemu operacyjnego czy BIOS-u.
 11. Obowiązkiem ucznia jest przechowywanie plików zawierających ćwiczenia wykonywane na zajęciach na własnej dyskietce lub w wydzielonym miejscu dysku twardego.
 12. Nie wolno odwiedzać stron internetowych oraz przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi.
 13. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości, zdjęć lub zostawianie na pulpicie systemu operacyjnego obraźliwych obrazów lub napisów.
 14. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się niedozwolone dane, zasoby takiego użytkownika zostaną skasowane bez uprzedzenia.
 15. Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików czy zasobów innych użytkowników, ich modyfikacja lub ukrywanie jest kategorycznie zabronione.
 16. W pracowni nie wolno tworzyć oraz instalować programów niszczących zasoby programowe i sprzętowe (wirusy, trojany, inne programy) oraz eksperymentować z takimi programami.
 17. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego, kradzieżą lub wandalizmem. 
 18. Zachowanie niezgodne z regulaminem pracowni komputerowej może wpłynąć na ocenę z informatyki oraz ocenę z zachowania.